វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ : កម្មវិធីនយោបាយ នីតិកាលទី៥

កម្មវិធីនយោបាយ នីតិកាលទី៥

ក្នុងគោលបំណងបន្តបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្រ្តក្នុងការបម្រើជាតិ, មាតុភូមិ និងប្រជាជន...