ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ

ច្បាប់ ស្តីពី ព្រៃឈើ

ច្បាប់នេះកំណត់ក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រង ការប្រមូលផល​ ការប្រើប្រាស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអភិរក្សព្រៃឈើនៅក្នុង ព្រះរាជាកម្ពុជា។
គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺធានានូវការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន រួមទាំងការអភិរក្សជីវះចម្រុះ និងមរតករប្បធម៌។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត