ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី សវនកម្ម

ច្បាប់ ស្តីពី សវនកម្ម

ច្បាប់នេះជាច្បាប់រៀបចំអង្គការដែលមានគោលបំណង បង្កើតនូវអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិមួយ ដែលឯករាជ្យអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃការងារ។ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិមានភារកិច្ចចំពោះការអនុវត្តន៍មុខងារ សវនកម្មផ្ទៃក្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត