ច្បាប់ : ក្រមសីលធម៌ មេធាវី

ក្រមសីលធម៌ មេធាវី

មេធាវីនៃគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវកំណត់ទីលំនៅវិជ្ជាជីវៈដើម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត