ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ការងារ

ច្បាប់ ស្តីពី ការងារ

ច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងរាល់ទំនាក់ទំនងដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យាការងារ រវាង និយោជក និងកម្មករនិយោជិត ដើម្បីយកមកអនុវត្តលើទឹកដី នៃព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ទោះបីកិច្ចសន្យានោះធ្វើឡើងនៅទីណាក៏ដោយ ទោះបីភាគីទាំងនោះ មានសញ្ជាតិជាអ្វី ហើយស្នាក់នៅទីណាក៏ដោយ។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត