ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

ច្បាប់នេះមានគោលដៅថែរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ និងសម្បតិតិវប្បធម៌ទៅទៅ ប្រឆាំងនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការប្រែកាយ ការប្តូរូបរាង ការជីករុករក ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ការនាំចេញនិង ការនំាចូលដោយខុសច្បាប់។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត