ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិង អំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិង អំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

ច្បាប់នេះ មានគោលបំណងបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស និងបង្កើននូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត