ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី ឯកពន្ធភាព ២០០៦

ច្បាប់ស្តីពី ឯកពន្ធភាព ២០០៦

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូវ និងពង្រឹងសុខដុមរមនា សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ និងការគោរពសិទ្ធិគ្នា
ទៅវិញទៅមករវាងប្តី និងប្រពន្ធ...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត