ច្បាប់ : អនុសញ្ញា អាស៊ាន ស្តីពីការប្រឆាំង អំពើភេរវកម្ម ២០១០

អនុសញ្ញា អាស៊ាន ស្តីពីការប្រឆាំង អំពើភេរវកម្ម ២០១០

អនុម័តយល់ព្រមឳ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអាស៊ាន ស្តីពីការ ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម ដែលធ្វើនៅទីក្រុងសេប៊ូ ប្រទេសហ្វីលីពីន នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត