ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧ នាសម័យប្រជុំលើទី៧ នីតិកាលលើកទី១ ដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុង...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត