ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ

ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់បែបបទនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបង្កើត ការចុះបញ្ជី និងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណបក្សនយោបាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត